Застраховките “Домашно имущество” са сред най-популярните заедно с “Гражданска отговороност”, “Автокаско”, “Офис имущество”. През последните години темповете на нарастване на броя им се увеличи, като това увеличение се дължи най-вече на кредитната експанзия на банковите институции и лизингови фирми.
Въпреки това броят на тези застраховки до този момент не отговаря на възможностите на пазара или с други думи все още много малко семейства пристъпват към закупуване на този вид застраховка.
На застраховане подлежи всякакъв вид семейно или лично имущество, вкл. постройки, мебели, домакински посуда, електроуреди, електронна техника, дрехи и ценни предмети /при специални условия/. Рисковете, които се покриват от застрахователните компании са разнообразни: пожар, природни бедствия, вкл. земетресение, измокране /вследствие течове или дъждовна вода/, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица и др.
Застраховката може да се сключи по два начина: застраховане по списък или застраховане на стойност.
При първия начин – застраховане по списък, е необходимо да се подготви точен списък на имуществто, което желаете да застраховате и срещу какви рискове.
При втория начин застрахователната компания определя т. нар лимити за суми и определя рисковете по които ще се застраховат отделните групи имущество /разбира се Вие може да поискате и някой допълнителен риск срещу допълнително заплащане/, напр.:
1. Недвижимо имущество: застрахователна сума: 100 000 лв., покрити рискове: пожар, природни бедствия, земетресение.
2. Мебели: застрахователна сума: 20000 лв., покрити рискове: пожар, природни бедствия, земетресение.
3. Домакински електроуреди: застрахователна сума: 10000 лв., покрити рискове: пожар, природни бедствия, земетресение.
4. Електронна техника: застрахователна сума: 5000 лв. покрити рискове: пожар, природни бедствия, земетресение, кражба.
При този вид застраховане /на суми/ застрахователната компания ще отговаря за всички щети до размера на определения лимит на групата. В повечето случаи не се изисква опис на имуществото.
Независимо дали ще изберете първият или вторият вариант, трябва да знаете нещо важно: при настъпване на застрахователно събитие /особенно кражба или грабеж/ трябва да сте във възможност да докажете правото си на собственост и стойноста на увреденото имущество. Най-голяма доказателствена сила имат фактурите, касовите бележки и гаранционните карти. Последните не могат да послужат за доказване на покупната стойност на имуществото. Ако тези документи Ви липсват, застрахователната компания е в пълното си право да Ви откаже изплащане на обезщетение.
Как ще бъдете обезщетявани в случай на настъпване на застрахователно събитие?
При кражба и грабеж, застрахователната компания ще Ви изплати стойноста на откраднатото имущество. Тук възниква проблема с коректното определяне на застрахователната сума на движимите вещи. Тя зависи както от вид на имуществото, неговата покупна стойност, така и от изминалите години на експлоатация. Обикновенно при определяне на застрахователната сума се прилагат коефициенти на овехтяване, с които се намалява стойност на имущество. Ако така изчислените стойности отговарят или се доближават до пазарните, компанията ще изплати цялата сума.
Интересен е случаят, когато вследстви спукване на водопроводна тръба е измокрено жилището или част от него. Обикновенно застрахователната компания ще Ви обезщети за извършване на необходимия ремонт /боядисване, смяна на тапети и т.н./ по калкулационни каталози за цени на труд, материали и т.н. В по-редки случаи застрахователната компания ще се съгласи да изплати обезщетение въз основа на представени фактури за ремонт.