Когато купуваме застрахователен продукт, често си задаваме въпроса: “Какво всъщност получавам?”. Това, което очакваме от застрахователната компания е да възстанови щетите нанесени по застрахованото имущество или пък да ни обезщети за загубата на работоспособност, за направените разходи за лекар, лекарства и т.н. Това наистина е така. В рамките на договореното, застрахователната компания е длъжна да изплати съответните суми. Какво очаквате, обаче, от Вашият застрахователен консултант? Може би, да договори за Вас по-евтина застраховка, или пък да Ви съдейства за по-бързо изплащане на застрахователното обезщетение.
Ако е така, значи очаквате много малко!

НИЕ ПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ!!!

За нас най-важното нещо е застрахователният интерес на клиентите ни да бъде гарантиран. Ето защо на базата на собствения опит, проучвания и обмяната на информация с колеги от страната и чужбина разработихме две системи на обслужване, които смятаме, че застрахователните интереси на клиентите ни се спазват стриктно – директен и индиректен сървиз.

Директен сървиз.
Тази система обхваща редица процедури, които имат за цел да създадат предпоставки за облекчаване на целия застрахователен процес:
– набиране на информация и анализ на застраховтелния интерес, за определяне на конкретните рискове които Ви застрашават.
Процедурата ни предоставя оперативни данни относно реалните рискове, които застрашават клиента ни. В практиката често се оказва, че понякога нуждаещите се от застрахователна защита надценяват някои рискове, други подценяват, като в крайна сметка купуват застрахователни продукти, от които реално нямат нужда. Нашата цел е да разберем точното естество на рисковите обстоятелства, да анализираме от къде може да произлезе най-голямата опасност, за да предложим точната застраховка.
– анализ на условията предлагани от застрахователните компании и договориране на преферинции за нашите клиенти.
В България има над двадесет застрахователни компании. Всяка от тях работи със свой собствен стил, създава собствени правила и изисквания. Изборът на най-добрата компания е трудна задача и затова много от нас се предоверяват на първия застраховател, за който са чували от реклами или познати, без дори елементарно да проучат неговата история и дейност. Ние от “DS brokers ” ltd. не препоръчваме този начин на поведение. Нима искате да заложите имуществото, спокойствието, сигурноста си на компания, която не познавате, колкото и гръмко да е името или привлекателна рекламата и. Със сигурност не! Ние анализираме всяка застрахователна компания, нейния пазарен дял, условията за застраховане, които предлага, методите и сроковете за изплащане на обезщетения и т.н. Когато избираме застрахователна компания за нашите клиенти, ние изискваме писмено офериране от утвърдени на нашия пазар застрахователи. Анализираме условията, които ни предоставят застрахователните компании и цените, които изискват за застрахователната защита. Клиентите ни получават нашата препоръка за онзи продукт и компания, където параметрите качество и цена са оптимални. Не искаме да препоръчваме застраховка на ниска цена, по която ще получат лошокачествено обслужване, нито застраховка на висока цена, където обслужването ще е на средно ниво. Винаги изискваме максимума за клиентите си, защото ние самите осъзнаваме нашата полза от пълното удовлетворение на тези, които са ни оказали доверие.
– подготовка на документите за оформяне на застрахователните договори.
При повечето застрахователни продукти набавянето и оформянето на необходимата документация е досаден процес. Понякога се случва да се забрави, макар и някакъв малък, незначителен документ, на пръв поглед без съществено значение. По-късно обаче се оказва, че малкото листче или непопълнената графа дават основание на застрахователната компания да откаже изплащането на обезщетение. Една от задачите ни е да не забравяме “малките” подробности.
– при необходимост извършваме и предложения за предприемане на предпазни мерки с цел да се намали вероятноста за настъпване на застрахователно събитие и за ограничаване на размера на щетата.
Никога не трябва да се успокояваме, че сме застраховани. Застраховката е крайно средство. Добрите превантивни мерки не само ще направят съня Ви по-спокоен, но и ще намалят значително цената на застрахователната защита. Монтирането на алармена система или няколко пожарогаситела в складовете, значително ще допринесат за ограничаване на щетите и намаление на загубите. От друга страна обаче, твърдението “Имам СОТ, защо да се застраховам?”, е изключително неоснователно. СОТ може и да уплаши крадците, но няма да спаси имуществото Ви от пожар, земетръс, вандализъм, наводнение, бури, взривни устройства и т.н. Превантивните мерки само помагат, те не възстановяват стойноста на унищоженото имущество. Това е привилегия само на добрата застрахователна защита.
– съдействие при настъпване на застрахователно събитие и уреждане на взаимоотношенията със застрахователната компания за получаване на застрахователно обезщетение.
Този процедура смятаме за една от най-важните в нашата работа. Практически, често това е дълъг и досаден процес, които отнема скъпоценно време и има своите тънкости и малки “хитринки”. Ето защо, чрез нашата услуга спестяваме 80- 90% от времето, което клиентите ни биха отделили за т.нар “процес на ликвидация на щета”, като поемаме вместо тях всички ангажименти към това обслужване: подготовка на необходимите документи, присъствие на огледи, неизбежната кореспонденция със застрахователя,взаимоотношенията с други институции, които понякога са намесени, допълнителни договорки със застрахователната компания и т.н.
– извършване на експертни оценки – предварителна оценка на размера на щетата.
Понякога щетите нанесени от непредвидимото събитие са наистина големи. За да бъдат нашите клиенти и ние самите “в час” за истинският им размер, се налага да бъде предварително изготвена приблизителна оценка за загубите. Това е и един от механизмите за предявяване пред застрахователната компания на претенция за стойноста на застрахователното обезщетение.

Индиректен сървиз.
Тази система на обслужване не може да се “почувства” или “наблюдава” пряко от нашите клиенти, защото посредством нея се набира необходимата информация за развитието на рисковете и субектите на застрахователния пазар. Посредством различни източници, включващи информационни бюлетини, медии, кореспонденция, статистическа информация, публикации в официални и специализирани издания, анкетни проучвания и др., експертите ни получават оперативна информация, която подлагат на анализ за определяне на изменението на рисковете. Наблюдава се значително широк периметър от обстоятелства, обхващащи различни сфери: престъпност, природни условия, състояние на финансовия, търговски, кредитния пазари, развитието на високите технологии и приложението им, правителствената политика и естестсвено самите застрахователни компании. По-този начин чрез индиректния сървиз клиентите ни получават готова информация относно: развитието застрахователната им компания, изменението на определени рискове, поява на нови по-добри продукти и т.н. Целта на индиректния сървиз е ние и клиентите ни да сме убедени, че сме направили точният избор и, че във всеки един момент на застрахователния период застрахователните интереси на нашите клиенти са гарантирани.