ЗАСТРАХОВКА НА ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ
Застраховането на търговски договори е все още твърде непопулярно за българския пазар. Застраховката може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице, което има финансов интерес от облигационни, търговски взаимоотношения. Обект на застраховане са сумите по сключения търговски договор, които получателят на стоката дължи на продавача /застрахования/. Могат да се застраховат както еднократни договори, така и периодични плащания.
Застрахователната сума е равна на главницата на задължението на получателя на стоката, т.е не се застраховат лихви за неустойки при просрочие на плащанията, както и пропуснатите ползи на продавача.
Механизма на застраховката е елементарен: ако клиента /купувача/ не успее или е в невъзможност да извърши плащане, за да погаси задължението си към продавача /застрахования/, то това ще бъде извършено от застрахователната компания, при спазване на предварително договорени срокове и условия.
Застрахователната премия зависи от редица фактори, но обикновенно варира в рамките на 0,5% и 3% от размера на застрахователната сума.

 

ЗАСТРАХОВКА НА ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ
Подобно на застраховането на търговските договори и тук обект на застраховка са парични суми, които в случая представляват периодични плащания от лизингополучателя на лизингодателя.
Основна характеристика на лизинговото застраховане е, че то винаги се съпътства от имуществена застраховка /срещу пожар, природни бедствия, кражба, грабеж и т.н/ на отдаденото под лизинг имущество.
Механизма на обезщетение на застраховката е същият както при застраховането на търговски договори: при неплащане от страна на лизингополучателя, застрахователната компания встъпва в неговите задължения и започва да погасява дължимите на лизингодателя вноски съгласно погасителния план в лизинговия договор.