ЗАСТРАХОВКА “КАРГО”
Застраховката “Карго” е възникнала с развитието на корабоплаването и морската търговия. Чрез тази застраховка срещу частична щета или пълна загуба се застраховат всякакъв вид товари превозвани по суша, вода или въздух.
Изплаща се застрахователно обезщетение за пълна загуба или частична вреда на застрахования товар вследствие реализацията на всички рискове, с изключение на причинените пряко или косвено от:
– свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие;
– недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответствуващо подреждане на товара в превозното средство;
– частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
– мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди, съоръжения или способи /кантарна разлика/;
– липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство;
– застрахованият обект е натоварен и/или експедиран и/или превозван на същия плавателен съд, товарен автомобил и/или товарни вагон-платформи, пренасящи киселини, петрол и петролни продукти, пиротехнически продукти и взривни вещества;
– пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване;
– пленяване, конфискация или пиратство.
Като основа за застраховка “Карго” служат Институтските карго клаузи А, В и С, приети на международния застрахователен пазар от 01.01.1982г.

 

ЗАСТРАХОВКА “ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА”
Застрахователните компании сключват тази застрховка съгласно условията за отговорност на превозвачите дефинирани в гл. ІV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМK/.
Не се покрива отговоноста на превозвача за загуби или щети върху превозвания товар при следните случаи:
– съгласно чл. 7 т.3, чл. 10, чл. 11 т.3, чл. 12 т.7 и членове 19, 21, 24, 26, 38 и 40 от Конвенцията;
– поради нарушаване на разпоредбите на международното право по време на превоз – превоз на неразрешени товари, неспазване географските граници на разрешителното за превоз или търговски ограничения и други от подобен характер;
– вследствие на несходна документация;
– поради злонамереност или груба небрежност, проявени от застрахования, от негови служители или други наети лица, използувани при извършване на превоза;
– при неспазване на температурния режим, посочен в договора за превоз;
– поради плесенясване, ферментация, скрити дефекти, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, самото естество на товара, недостатъчна изолация, електрически или механични повреди /освен такива, причинени от външни фактори/, заразяване, естествена загуба на тегло, обезцветяване, поемане на миризми, търговски загуби и пропуснати ползи;
– поради превоз на експлозиви, силно отровни, избухливи и други опасни за превоз товари, изброени в раздел 5 на Конвенцията АВК. от клас 1a, 1b, 1c и 7;
– при превоз на живи животни;
– при превоз на скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, съкровищни бонове, акции, нотариални актове, полици, пощенски марки, чекове, планове, ценни книжа, произведения на изкуството, картини, бижута и др.;
– при кражба на/от превозно средство, паркирано на неохраняем паркинг или оставено без охрана, докато е било под отговорността на Застрахования. от пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане и последствията от тях или опит за извършването им;
– при превози, извършени в противоречие с Конвенцията СМК, както и такива, извършени без подписан превозен договор.

 

ЗАСТРАХОВКА “ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА”
Чрез този продукт се застрахова отговорността на спедитора съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/.
Застрахователното покритие се простира в три направления:
1. Отговорност на спедитора, действащ като комисионер – като пълномощник или като търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС;
2. Отговорност на спедитора, действащ като оператор по ОСУ на НСБС;
3. Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор по ОСКУ на НСБС.
Не се покрива отговоноста на спедитора в следните случаи:
– при умисъл или груба небрежност от страна на спедитора, неговите служители и пълномощници /действителните изпълнители на услугите, явяващи се страна по сключените от спедитора за негова сметка или за сметка на клиента договори за транспорт, складиране, манипулиране или митническо оформяне на стоките, не се причисляват към пълномощниците на спедитора;
– при умишлени действия, небрежност или измама от страна на клиента, правоимащия или техни надлежно упълномощени представители;
– при несходна документация /явно несъответствие между представените документи/;
– при частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
– съгласно чл. 55 на ОСУ и чл. 59 на ОСКУ на НСБС.;
– при мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди /кантарна разлика/;
– при контрабанда, забранена или тайна търговия;
– при щети, за които може да се поиска обезщетение въз основа на договорни споразумения, които не са характерни за спедиторския бранш, като договорни неустойки, гаранции за срочна доставка, пропуснати ползи и косвени загуби от всякакво естество и т.н., както и изключващи законовата отговорност. Тези щети могат да бъдат покрити при условията на отделно договаряне;
– при рискове за гражданска отговорност на предприятието, гражданска отговорност на водачи на МПС и др.;
– при смърт, телесни повреди на хора или други неимуществени вреди, причинени от щетата, загубата или забавата;
– при военни действия, граждански вълнения, стачки, кражба чрез взлом /освен ако не е уговорено допълнително покритие при допълнително платена премия/, действия на въоръжени банди, действия на властите и на упълномощени от тях органи и институции, ядрени инциденти и последиците от тях.