ЗАСТРАХОВКА “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РИСКОВЕ “.
Застраховката е предназначена за всички фирми с предмет на дейност строителни-монтажни работи /предприемачи, изпълнителни, инвеститори/. Основната цел на застраховката е да се покрият характерни рискове свързани със строителна и монтажна дейстност.
Застраховаталните компании предлагат покрития по две групи рискове:
1. Материални щети: обезщетява се Застрахования за всички непредвидени или внезапни щети или повреди върху имуществото, обектите или части от тях, възникнала по каквато и да е причина, с изключение на загуби причинени от: грешки в проекта, изхабяване и умора на материалите, механични или електрически повреди или повреди по конструкцията, оборудването или строителните машини; загуба на документация, косвени щети – бездействие, закъснения, неустойки и др.
2. Оговорност към трети лица: обезщетяват се сумите, които Застрахования е законно отговорен да заплати на трити лица във връзка с причинени: телесни увреждания, смърт, материално имущество притежавано от трети страни, както и присъдени лихви и съдебни разноски по дело срещу Застрахования.

 

ЗАСТРАХОВКА “ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ”.
Обект на тази застраховка е: електронно-изчислително обородуване, периферин устройства, операционни програмни продукти, терекомуникационно оборудване, медицинска апаратура, радио-теливизионна апаратура, контролно-измервателни уреди, информационни носители, както и всички въведени в експлоатация електронни системи, машини и съоръжения.
Застрахователното покритие се разпростира в две направления:
1. Материални щети. Покриват се щети вследствие: пожар, експлозия и имплозия, ударо то мълния /вкл. токов удар при мълния от индукция на електрически ток в преносната мрежа/, удар от летателно тяло, както и части от него или товара му, буря, наводнение, градушка, пороен дъжд и сняг, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, ванадлизъм, небрежност, неправилно боравене с оборудването, операционни грешки.
2. Защита на информационни носители. Обезщетяват се щетите, загубите и/или разноските, настъпили като пряк резултат от настъпило по т.1 събите, в това число от:
– увреждане или унищожаване на информационни носители /вкл. запаметената върху тях информация/;
– загубата на информационни носители вследствие на кражба чрез взлом или въоръжен грабеж.

 

ЗАСТРАХОВКА “РАЗВАЛА НА СТОКИ”.
Съгласно условията на тази застраховка се застраховат замразени стоки или продукти, съхранявани в хладилни помещения или камери с контролирана (газова) атмосфера, срещу развалянето на застрахованите стоки в резултат на:
– повишаване или намаляване на температурата на охлаждане;
– непредвидимо и внезапно изтичане на хладилен агент в хладилните камери;
– нарушаване на необходимата концентрация на газ в случай на съхранение на продуктите в контролирана атмосфера.
Предварително условия за сключване на тази застраховка е върху хладилните съоръжения и съхраняваваните стоки да е сключена застраховка “Пожар и бедствия” или “Индустриален пожар”.