ЗАСТРАХОВКА “ПОЖАР И БЕДСТВИЯ”.
Застраховката срещу пожар е една от първите създадени от човека. Тя стои в основата на почти цялото имуществено застраховане. Покритието срещу “Пожар” се счита за основно от застрахователните компании и е задължително при сключването на каквато и да е имуществена застраховка.
Може да се застрахова всяко движимо и недвижимо имущество: собствено, наето или предоставено на отговорно пазене на българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Застрахователните компании покриват щети причинени на застрахования обект вследствие на:
КЛАУЗА “ПОЖАР”: – пожар; експлозия; имплозия; светкавица, мълния; падане на летателни устройства и падащи от тях предмети;
КЛАУЗА “ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”: – буря; градушка; пороен дъжд; тежест при естествено натрупване на сняг или лед; замръзване; падащи дървета и клони вследствие природни бедствия; свличане и/или срутване на земни пластове; измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни и на отоплителната инсталация тръби; късо съединение на електрически уреди и инсталации;
КЛАУЗА “ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ” на движимо или недвижимо имущество.

 

ЗАСТРАХОВКА “ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР”.
Тази застраховка представлява разновидност на застраховката срещу “Пожар” и е предназначена за застраховане на дълготрайни и краткотрайни материални активи в големите индустриални обекти. Застрахователните компании предлагат следните застрахователни покрития:
КЛАУЗА “ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР”:
– пожар;
– експлозия и имплозия;
– светкавица, мълния;
– сблъскване или падане на летящо тяло, на части от него или товара му.
КЛАУЗА “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ”:
– буря, градушка, наводнение вследствие пороен дъжд и сняг;
– тежест при естествено натрупване на сняг и лед;
– измокряне вследствие спукване на водопроводни, канализационни и на отоплителни тръби;
– кражба чрез взлом;
– грабеж;
– злоумишлени действия на трети лица;
– умишлен палеж;
– взривни устройства;
КЛАУЗА “ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ” на движимо и недвижимо имущество.

 

ЗАСТРАХОВКА “ЩЕТИ НА ОФИС ИМУЩЕСТВО”.
Застраховката е предназначена за всякакъв вид офис имущество /без моторни превозни средства/, което е собствено, наето или предоставено на отговорно пазене и което се съхранява на определен адрес. Могат да се застраховат офис техника, мебели, парични средства, документи и др. Застрахователните компании предоставят голямо разнообразие от покрити рискове, които могат да се групират по следния начин:
КЛАУЗА “КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ”.
КЛАУЗА “ГРАБЕЖ”.
КЛАУЗА “ВАНДАЛИЗЪМ” /злоумишлени действия на трети лица/.
КЛАУЗА “СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛА И ВИТРИНИ”.
КЛАУЗА “ЩЕТИ ОТ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА”.
КЛАУЗА “УМИШЛЕН ПАЛЕЖ”.
КЛАУЗА “ЩЕТИ ОТ УДАР НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО”.
КЛАУЗА “ПАРИ В КАСА”.

Забележка! За да получите застрахователно покритие по някоя от горепосочените клаузи, е необходимо преди това имуществото да бъде застраховано срещу “Пожар и бедствия” или “Индустриален пожар”.

 

ЗАСТРАХОВКА “ЩЕТИ НА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО”.
Застраховката е предназначена за всякакъв вид имущество /без моторни превозни средства/, което е собствено, наето или предоставено на отговорно пазене и което се съхранява на определен адрес. Могат да се застраховат електронна техника и домашни електроуреди, мебели, ценности, дрехи, дори посуда. Застрахователните компании предоставят голямо разнообразие от покрити рискове, които могат да се групират по следния начин:
КЛАУЗА “КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ”.
КЛАУЗА “ГРАБЕЖ”.
КЛАУЗА “ВАНДАЛИЗЪМ” /злоумишлени действия на трети лица/.
КЛАУЗА “СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛА И ВИТРИНИ”.
КЛАУЗА “ЩЕТИ ОТ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА”.
КЛАУЗА “УМИШЛЕН ПАЛЕЖ”.
КЛАУЗА “ЩЕТИ ОТ УДАР НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО”.

Забележка! За да получите застрахователно покритие по някоя от горепосочените клаузи, е необходимо преди това имуществото да бъде застраховано срещу “Пожар и бедствия”.