ЗАСТРАХОВКА “АВТОКАСКО”.
Застраховката “Автокаско” несъмнено е един от най-разпространените продукти на българският пазар. Могат да се застраховат всички видове сухопътни превозни средства снабдени със собствен двигател за придвижване, ремаркета и полуремаркета, регистрирани съгласно българското законодателство, собственост на физически и юридически лица. Застрахователните компании предоставят покритие срещу множество рискове, които могат да бъдат групирани в следните КЛАУЗИ:
КЛАУЗА “ПЪЛНО АВТОКАСКО”: Застраховка срещу всички рискове. Осигурява се покритие за следните рискове: пожар, експлозия, имплозия, щети вследствие природнибедствия – буря, проливен дъжд, градушка, свличане на земни маси, падане на предмети, дървета или клони, пътно-транспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица, кражба и грабеж на цяло МПС.
КЛАУЗА “ЧАСТИЧНО АВТОКАСКО”: Застраховка срещу всички рискове без кражба и грабеж. Включват се следните покрити рискове: пожар, експлозия, имплозия, щети вследствие природни бедствия- буря, проливен дъжд, градушка, свличане на земни маси,падане на предмети,дървета или клони, пътно-транспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица.
КЛАУЗА “КРАЖБА И ГРАБЕЖ”: Кражба и грабеж на цяло МПС.

 

ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МПС”.
Застраховката е задължителна за всички физически и юридически лица с постоянно местоживеене и седалище в Република България, които са собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства, както и на упълномощените от тях водачи. Покрива се отговорноста за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС.